Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 VARG Outdoor&Travel: handelsnaam van Berguv V.o.f., kantoorhoudende aan de Meterikseweg 108, 5961 CZ Horst en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 57471339.

1.2 Webwinkel: een door VARG Outdoor&Travel beheerd systeem waarmee via Internet producten worden aangeboden aan derden welke door deze derden gekocht kunnen worden, zgn. koop op afstand.
1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst aangaand verkoop op afstand tussen VARG Outdoor&Travel en Koper, die tot stand is gekomen via de Webwinkel.
1.4 Product: het/de product(-en) en/of dienst(-en) dat/die door VARG Outdoor&Travel in de Webwinkel wordt/worden aangeboden.
1.5 Koper: de afnemer van goederen en/of diensten, zijnde een natuurlijke- dan wel rechtspersoon.
1.6 Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zoals vermeld bij de aanbieding in de Webwinkel, zonder eventuele bijkomende kosten.
1.7 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
1.8 Schriftelijk: Per fax, e-mail of brief

Artikel 2 - Totstandkoming van de Overeenkomst
2.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer Koper een bestelling heeft geplaatst in de Webwinkel van VARG Outdoor&Travel middels het doorlopen van de volgende stappen:
- het selecteren van één of meerdere Producten uit de
Webwinkel van VARG Outdoor&Travel
- het plaatsen van deze selectie in de winkelwagen door het
aanklikken van de bestelbutton
- het bevestigen van de bestelling door het klikken op de
afrekenbutton
- het invullen van de persoonlijke gegevens
- het kiezen van een betaalwijze
- het accepteren van de Voorwaarden van VARG Outdoor&Travel
- het verzenden van de bestelling door het klikken op de verzend-
button nadat u het volledige besteloverzicht heeft kunnen lezen.
- de ontvangst van een orderbevestiging van VARG Outdoor&Travel op het door
Koper opgegeven e-mail adres.
Dan wel mondeling, telefonisch of schriftelijk de overeenkomst tot stand is gekomen.
2.2 De orderbevestiging wordt geacht door Koper te zijn ontvangen een dag na verzending hiervan door VARG Outdoor&Travel. Bij niet ontvangst dient de Koper dit schriftelijk te melden aan VARG Outdoor&Travel.
2.3 De orderbevestiging vermeldt de volgende informatie:
- het ordernummer van de bestelling
- een algemene omschrijving van het bestelde Product
- de Prijs van het bestelde Product
- het aantal bestelde Producten
- het totaalbedrag van de bestelling inclusief bijkomende kosten
zoals verzendkosten en/of rembourskosten
- de persoonlijke gegevens van Koper zoals naam,
factuuradres, het afleveradres, e-mailadres en
telefoonnummer
- de gekozen betaalwijze
- contactgegevens van VARG Outdoor&Travel
2.4 VARG Outdoor&Travel is gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of om aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 3 - Toepassing Voorwaarden
3.1 Op alle Overeenkomsten die gesloten worden, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enigerlei andere algemene voorwaarden.
3.2 Het is voor Koper te allen tijde mogelijk de Voorwaarden in de Webwinkel te raadplegen en uit te printen.
3.3 Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk tussen VARG Outdoor&Travel en Koper overeengekomen te worden. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven naast de overeengekomen afwijkende bepalingen onverkort van kracht.
3.4 VARG Outdoor&Travel behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden en de inhoud van haar Webwinkel te allen tijde te wijzigen.

Artikel 4 - Het aanbod
4.1 Het in de Webwinkel aangeboden Product wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. VARG Outdoor&Travel is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.
4.2 Alle aanbiedingen gedaan in de Webwinkel van VARG Outdoor&Travel zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het Product.
4.3 Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van een specifiek aanbod dan wordt deze beperking duidelijk vermeld bij de aanbieding.

Artikel 5 - Herroeping
5.1 Na ontvangst van het Product heeft Koper het recht om binnen zeven werkdagen de Overeenkomst met VARG Outdoor&Travel te ontbinden zonder opgaaf van reden onder inachtneming van lid 2 t/m 5 van artikel 5
5.2 Wanneer Koper gebruik wil maken van het herroepingrecht van lid 1 dient Koper dit binnen de in lid1 gestelde termijn schriftelijk aan VARG Outdoor&Travel kenbaar te maken.
5.3 Bij het ontbinden van de Overeenkomst zoals aangegeven in lid 1en 2 van dit artikel, dient Koper het Product onmiddellijk terug te sturen naar VARG Outdoor&Travel vergezeld van het aankoopbewijs. Deze verzending komt volledig voor rekening en risico van Koper.
5.4 VARG Outdoor&Travel behoudt zich het recht voor om een retourzending te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren in de volgende situaties:
- wanneer het aankoopbewijs ontbreekt
- wanneer de originele verpakking ontbreekt of beschadigd is
- wanneer het Product zichtbaar gebruikt is
- wanneer het Product beschadigd is
5.5 Voor producten, die aan bederf onderhevig zijn, speciaal op maat gemaakt zijn, of speciaal naar de wens van Koper vervaardigd zijn, geldt het herroepingrecht van lid 1 niet.

Artikel 6 - Terugbetaling na ontbinding Overeenkomst
6.1 De gedane betaling voor de levering van het Product waarvoor de Overeenkomst ontbonden is conform art.5 lid 1 en 2 of art. 7 lid 2 van deze Voorwaarden wordt door VARG Outdoor&Travel zo spoedig mogelijk aan Koper terugbetaald, doch uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen, onder aftrek van de verzendkosten welke door VARG Outdoor&Travel gemaakt zijn en onder aftrek van provisie van de creditcardmaatschappij indien er met een creditcard betaald is.

Artikel 7 - Prijzen
7.1 Alle vermelde prijzen zijn in euro´s en inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, bijvoorbeeld verwijderingsbijdragen, maar exclusief bijkomende kosten, bijvoorbeeld verzendkosten en/of rembourskosten.
7.2 Indien, na bestelling, maar voor de daadwerkelijke levering, VARG Outdoor&Travel de Prijs van het verkochte Product, om welke reden dan ook, verhoogt, zal Koper hiervan onmiddelijk schriftelijk op de hoogte gebracht worden. Koper heeft de mogelijkheid binnen vijf werkdagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling van VARG Outdoor&Travel terzake de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden. Dit dient te geschieden door een schriftelijke melding hiervan aan VARG Outdoor&Travel.

Artikel 8 - Betaling
8.1 Alle betalingen dienden vooraf te geschieden per:
- Vooruitbetaling
- Faktuur, per vooruitbetaling alleen voor rechtspersonen
Of:
- Faktuur, betalingstermijn van 14 dagen, alleen voor rechtspersonen en alleen na akkoord van VARG Outdoor&Travel.
8.2 Maakt Koper gebruik van de mogelijkheid tot vooruitbetaling via
bank of postbank dan dient hij de betaling binnen 10 dagen na de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen aan VARG Outdoor&Travel te hebben voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling beschouwt VARG Outdoor&Travel de Overeenkomst als ontbonden.
8.3 Bij betaling op factuur dient betaling uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
8.4 Indien Koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper gerechtigd dat bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten aan VARG Outdoor&Travel in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor invordering van het verschuldigde bedrag.

Artikel 9 - Levering
9.1 VARG Outdoor&Travel zal geaccepteerde bestellingen met de grootst mogelijke spoed uitvoeren. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
9.2 Indien een Product (tijdelijk) niet in voorraad is, of er kan om een andere reden niet dan wel slechts gedeeltelijk geleverd worden, dan ontvangt Koper hiervan binnen 30 werkdagen na de bestelling bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te ontbinden.
9.3 Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal VARG Outdoor&Travel zich inspannen om in overleg met koper een vervangend product te zoeken.
9.4 Wanneer een vervangend product geleverd wordt, zal bij levering vermeld worden dat hier sprake is van een vervangend product. Indien sprake is van een meer-/minderprijs zal VARG Outdoor&Travel hierover met Koper overleggen en schriftelijke afspraken maken.
9.5 Als plaats van levering geldt het woon- /bedrijfsadres van Koper dat het laatst bij VARG Outdoor&Travel bekend gemaakt is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9.6 De door VARG Outdoor&Travel opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.7 VARG Outdoor&Travel is niet aansprakelijk voor geleden schade door overschrijding van de levertermijn. Mocht nochtans sprake zijn van schadeplichtigheid dan is deze ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
9.8 Bestellingen worden verwerkt in volgorde van de binnenkomst van betalingen. Producten worden niet gereserveerd.

Artikel 10 - Transport en transportkosten
10.1 VARG Outdoor&Travel draagt het risico van beschadiging of vermissing van het door Koper bestelde Product tot het moment van aflevering. Op dat moment gaat het risico op Koper over.
10.2 De hoogte van de verzendkosten, alsmede de verdeling van deze kosten over Koper en VARG Outdoor&Travel, zullen periodiek door VARG Outdoor&Travel worden vastgesteld en separaat worden vermeld in de Webwinkel onder de rubriek verzendkosten.


Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle aan Koper geleverde Producten blijven eigendom van VARG Outdoor&Travel tot het moment waarop door VARG Outdoor&Travel volledige betaling van alle openstaande facturen ten aanzien van de betreffende Koper, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten, is ontvangen.

Artikel 12 - Klachten
12.1 Klachten over gebreken van gekochte Producten en/of andere klachten dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na constatering daarvan, bij VARG Outdoor&Travel te worden ingediend. Indiening van klachten dient schriftelijk te geschieden.
12.2 Koper dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Overeenkomst die met VARG Outdoor&Travel gesloten is.
12.3 Na ontvangst van een schriftelijke klacht zal VARG Outdoor&Travel binnen 3 werkdagen contact opnemen met Koper om te melden hoe het vervolgtraject van de klachtafhandeling er uit zal gaan zien. VARG Outdoor&Travel streeft er naar om iedere klacht ten spoedigste, maar uiterlijk binnen 30 werkdagen af te handelen.

Artikel 13 - Garantie
13.1 Op vrijwel alle Producten die door VARG Outdoor&Travel geleverd worden bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die gehanteerd wordt door de fabrikant of importeur. Deze garantie tast de rechten van Koper, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst op afstand niet aan.
13.2 Zonder origineel aankoopbewijs, te weten de factuur die met de bestelling wordt meegezonden, kan geen aanspraak op de garantie gemaakt worden.
13.3 Een garantieaanspraak moet door Koper schriftelijk, vóór retourzending van Producten aan VARG Outdoor&Travel, gemeld worden bij VARG Outdoor&Travel.
13.4 Bij retourzending dient contact te worden opgenomen met VARG Outdoor&Travel via info@varg-outdoor.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Zonder contact te hebben opgenomen wordt de retourzending niet in behandeling genomen.
13.5 Indien door Koper ingediende garantieaanspraak door VARG Outdoor&Travel dan wel de producent of importeur wordt erkend, komen de kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het Product, en het zenden van het (vervangende) Product naar Koper voor rekening van VARG Outdoor&Travel. Indien echter aannemelijk is dat het gebrek aan het Product aan Koper zelf te wijten is, of anderszins voor zijn rekening en/of risico komt, is VARG Outdoor&Travel niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen dan wel enigerlei kosten te dragen. VARG Outdoor&Travel zal het Product dan ook in ongewijzigde toestand voor rekening en risico van Koper retourneren aan Koper.
13.6 Niet of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden door VARG Outdoor&Travel niet in ontvangst genomen.

Artikel 14 - Ruilen
14.1 Indien Koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met het ontvangen Product bestaat de mogelijkheid om het Product te ruilen tegen een ander product binnen acht dagen na de levering. Indien Koper van deze gelegenheid gebruik wenst te maken dient hij dit schriftelijk binnen voornoemde termijn aan VARG Outdoor&Travel kenbaar te maken.
14.2 Bij retourzending dient contact te worden opgenomen met VARG Outdoor&Travel via info@varg-outdoor.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Zonder contact te hebben opgenomen wordt de retourzending niet in behandeling genomen. Het Product dient in de originele en onbeschadigde verpakking, samen met het aankoopbewijs aan VARG Outdoor&Travel te worden geretourneerd.
14.3 Na ontvangst van het Product door VARG Outdoor&Travel ontvangt Koper een ontvangstbevestiging en zal VARG Outdoor&Travel binnen 30 dagen het nieuwe Product aan Koper zenden. Indien sprake is van een meer-/minderprijs zal VARG Outdoor&Travel hierover in overleg treden met Koper en schriftelijk nieuwe afspraken maken.
14.4 Alle (retour)zendingen in het kader van ruil komen volledig voor rekening en risico van Koper.

Artikel 15 - Privacy
15.1 VARG Outdoor&Travel verplicht zich alle gegevens van haar klanten strikt vertrouwelijk te behandelen. Het invullen van persoonsgegevens geschiedt op een beveiligd gedeelte van de Webwinkel.
15.2 VARG Outdoor&Travel zal persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
15.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de gegevens die Koper zelf in de Webwinkel invult wanneer Koper een Product bestelt. Deze gegevens worden verwerkt en gearchiveerd. Slechts indien Koper toestemming geeft worden de gegevens opgenomen in een mailingbestand van VARG Outdoor&Travel.
15.4 Het doel van de verwerking van persoonsgegevens van Koper is het door VARG Outdoor&Travel kunnen nakomen van de Overeenkomst die VARG Outdoor&Travel is aangegaan met Koper. Slechts in geval het voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is kunnen gegevens aan derden worden verstrekt. Door het aangaan van een Overeenkomst met VARG Outdoor&Travel verleent Koper hiervoor toestemming.
15.5 Koper heeft recht op inzage in zijn of haar gegevens. Op verzoek van Koper zal VARG Outdoor&Travel gegevens wijzigen, aanvullen of verwijderen. Een verzoek tot inzage van persoonsgegevens en klachten omtrent schending van de privacy dienen schriftelijk te worden ingediend bij VARG Outdoor&Travel.

Artikel 16 - Kosten
16.1 Alle kosten terzake juridische bijstand, zowel in als buiten rechte, die VARG Outdoor&Travel maakt om haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst of daaruit voortkomende overeenkomsten geldend te maken, zijn voor rekening van Koper met een minimum van 10% van de Prijs.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid
17.1 De aansprakelijkheid van VARG Outdoor&Travel jegens Koper en derden voor schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot de Prijs.

Artikel 18 - Bevoegde rechter en Nederlands recht
18.1 Op alle overeenkomsten gesloten met VARG Outdoor&Travel is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten.

Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen tussen partijen mocht ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van VARG Outdoor&Travel.

 

 

VARG Outdoor&Travel

Correspondentie:

Meterikseweg 108

5961 CZ Horst

T +31 77 465 7501

F +31 77 465 7502

 

E info@varg-outdoor.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

W www.varg-outdoor.nl

 

ABNAMRO                 : 56.58.56.944

Iban                         : NL81ABNA0565856944

Bic                            : ABNANL2A

K.v.K                         : 57471339

Btw No.                     : NL852594574B01

Eori No.                      : NL852594574

 

VARG Outdoor&Travel is een handelsnaam van Berguv V.O.F.

VARG Outdoor&Travel is a trading name of Berguv V.O.F.